Asfaltom obaľované zmesi

Dodávky asfaltom obaľovaných zmesí rôzneho druhu ponúkajú Inžinierske stavby zo štyroch výrobní v regióne východného Slovenska (Čoltovo, Trebejov, Vechec, Veľká Lomnica,). Výroba zmesí prebieha na moderných obaľovacích súpravách s automatickým riadením technologického procesu - mikro-procesorom. Výrobne sú plynofikované a spĺňajú prísne kvalitatívne a ekologické limity. Spoločnosť sa svojou ročnou produkciou týchto zmesí radí medzi najväčších výrobcov na Slovensku.

Je tiež zakladajúcim členom Slovenskej asociácie asfaltových vozoviek. Jednotlivé výrobne sú organizačne súčasťou závodu Cestné staviteľstvo so sídlom v Košiciach.

Výrobný program obaľovacích centier

  • asfaltové betóny všetkých tried s prísadami Teco Addibit-L300
  • asfaltové betóny modifikované
  • asfaltové koberce mastixové s prísadami TOPCEL
  • tenkovrstvové asfaltové koberce
  • farebné asfaltové betóny
  • asfaltové betóny hrubé a veľmi hrubé
  • obaľované kamenivo pre ložné vrstvy
  • studené asfaltové obaľované zmesi

Pokládka obaľovaných zmesí sa realizuje vysokovýkonnými finišérmi vybavenými niveláciou. Zhutňovanie položených vrstiev sa vykonáva vibračnými a statickými valcami s orezávačom pokladaných vrstiev. Pre spolupôsobenie pokladaných konštrukčných vrstiev Inžinierske stavby realizujú spojovacie postreky pomocou vysokotlakového distribútora - postrekovača asfaltovej emulzie.

Obaľovacie centrá

OS Veľká Lomnica
059 52 V. Lomnica
Nový dvor, súp. č. 90,92

Ing. Jozef Janščák
0904 703 531

OS Čoltovo
049 12 Čoltovo
sup. č. 170,179

Mgr. Oliver Gandžala
0903 060 444

OS Vechec
094 12 Vechec
Lesná 111, súp. č. 473

Milan Lajoš
0904 703 520

OS Trebejov
044 81 Trebejov
súp. č. 71

Ing. Milan Kajňák
0904 703 608