Aktuality

MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA MOSTOV, I. TRIEDA - II. FÁZA - BB KRAJ

Dňa 31.1.2017 ISK podpísali Zmluvu o dielo na realizáciu stavby Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy ‐ II. fáza ‐ Banskobystrický kraj. Hodnota zákazky je 1 598 135,42 EUR bez DPH. Objednávateľom zákazky je Slovenská správa ciest, Investičná výstavba správy ciest Banská Bystrica. Termín realizácie je 365 dní. Dňa 24.2.2017 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo prvé pracovné rokovanie za účasti zástupcov SSC a ISK. Hlavným cieľom bolo odovzdanie dokladov a náležitostí potrebných k uskutočneniu realizácie jednotlivých mostných objektov a dohodnutie termínových a časových nadväznosti začatia stavebných prác. Získanie tejto zákazky je výsledkom práce závodu Mosty a betónové konštrukcie pod vedením Ing. Petra Pitoňáka. Práce budú riadené Ing. Miroslavom Timkom.


Aktuality 2017

Aktuality 2016

Aktuality 2015